Gratis levering van 99,00 €
Opslaan in boodschappenlijstje
Een nieuwe boodschappenlijst maken

Privacy en cookiebeleid

1. Gegevensbeheerder en definities

 1. De beheerder van de persoonsgegevens van de Klanten / Gebruikers van de Online Shop, ook wel de Verkoper genoemd, is: Venusti sp. z o.o., telephone: , VAT ID: 6121860348, REGON: 366578876.
 2. U kunt contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking:
  1. Op het postadres: Ostrowskiego 9/508, 53-238 Wrocław;
  2. Op e-mailadres: contact@matemundo.nl.
 3. Gebruiker - een natuurlijke persoon die de website/pagina's van de Online Shop bezoekt of gebruik maakt van de diensten of functionaliteiten beschreven in dit Privacy- en Cookiesbeleid.
 4. Klant - een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, een natuurlijke persoon die consument is, een rechtspersoon of een organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid waaraan bij wet rechtsbevoegdheid is verleend, die met de Verkoper een Overeenkomst voor verkoop op afstand sluit.
 5. Online winkel - website beheerd door de Verkoper, beschikbaar op de volgende elektronische adressen (pagina's): https://www.matemundo.nl waar de Klant/Gebruiker informatie kan verkrijgen over de Goederen en hun gedrag Goederen kopen of diensten bestellen.
 6. Newsletter - informatie, met inbegrip van commerciële informatie in de zin van de wet van 18 juli 2002 betreffende de elektronische dienstverrichting (Staatsblad van 2020, punt 344) die afkomstig is van de verkoper en langs elektronische weg aan de klant/gebruiker wordt toegezonden; de ontvangst ervan is vrijwillig en vereist de toestemming van de klant/gebruiker.
 7. Account - een geheel van in de Online Shop en in het IT-systeem van de Verkoper opgeslagen gegevens betreffende een bepaalde Klant/Gebruiker en de door hem geplaatste bestellingen en gesloten overeenkomsten, met behulp waarvan de Klant/Gebruiker bestellingen kan plaatsen en overeenkomsten kan sluiten.
 8. RODO - Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

2. doeleinden, rechtsgrondslag en duur van de gegevensverwerking

 1. Om de overeenkomst op afstand uit te voeren, verwerkt de verkoper:
  1. informatie met betrekking tot het apparaat van de Gebruiker om de correcte werking van de diensten te garanderen: IP-adres van de computer, informatie in cookies of andere soortgelijke technologieën, sessiegegevens, browsergegevens, apparaatgegevens, gegevens met betrekking tot de activiteit op de Site, inclusief op afzonderlijke pagina's;
  2. informatie over geolocatie, als de Gebruiker heeft ingestemd met de toegang van de serviceprovider tot geolocatie. Geolocatie-informatie wordt gebruikt om meer op maat gemaakte producten en diensten aan te bieden;
  3. Persoonlijke gegevens van de gebruiker: naam, voornaam, adres van de zetel, correspondentieadres, e-mailadres, telefoonnummer, fiscaal identificatienummer, bankrekeningnummer of andere persoonlijke gegevens waarvan de verstrekking noodzakelijk is om de aankoop te voltooien en die moet worden verstrekt in het aankoopproces Admin.
 2. Deze informatie bevat geen gegevens over de identiteit van de gebruiker, maar kan in combinatie met andere informatie persoonlijke gegevens vormen en daarom dekt de beheerder deze met volledige bescherming onder de AVG.
 3. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met art. 6 sec. 1 verlicht. b van de AVG, om de dienst uit te voeren, d.w.z. het contract voor het leveren van elektronische diensten in overeenstemming met de voorschriften en in overeenstemming met art. 6 sec. 1 verlicht. a GDPR, in verband met toestemming voor het gebruik van bepaalde cookies of andere soortgelijke technologieën, uitgedrukt door de juiste instellingen van de webbrowser in overeenstemming met de Telecommunicatiewet of in verband met toestemming voor geolocatie. De gegevens worden verwerkt tot het einde van het gebruik van de Online Store door de Klant/Gebruiker.
 4. De beheerder verbindt zich ertoe alle maatregelen te nemen die op grond van art. 32 van de AVG, d.w.z. rekening houdend met de stand van de technische kennis, de kosten van implementatie en de aard, omvang en doeleinden van de verwerking, evenals het risico van schending van de rechten of vrijheden van natuurlijke personen met verschillende waarschijnlijkheid en ernst, de Beheerder implementeert passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat overeenkomt met dit risico.

3. Marketingactiviteiten van de beheerder

 1. Op de website van de online winkel kan de gegevensbeheerder marketinginformatie over zijn producten of diensten plaatsen. Het weergeven van deze inhoud is gemaakt door de gegevensbeheerder in overeenstemming met art. 6 sectie 1 verlicht. f van de AVG, d.w.z. in overeenstemming met het legitieme belang van de gegevensbeheerder, bestaande uit de publicatie van inhoud met betrekking tot de geleverde diensten en promotionele inhoud van acties waarbij de gegevensbeheerder betrokken is. Tegelijkertijd schendt deze actie niet de rechten en vrijheden van Klanten/Gebruikers, Klanten/Gebruikers verwachten soortgelijke inhoud te ontvangen, en verwachten het zelfs of het is hun directe doel om de website/pagina's van de Online Store te bezoeken.

4. Ontvangers van gebruikersgegevens

 1. De gegevensbeheerder maakt persoonlijke gegevens van gebruikers alleen bekend aan verwerkers op grond van gesloten contracten voor het toevertrouwen van de verwerking van persoonlijke gegevens om diensten aan de gegevensbeheerder te verlenen, bijv. hosting en onderhoud van de website, IT-services, marketing en PR-services.

5. Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen

 1. Persoonsgegevens worden niet verwerkt in derde landen.

6. Rechten van betrokkenen

 1. Elke betrokkene heeft het recht om:
  1. toegang (artikel 15 van de AVG) - het verkrijgen van een bevestiging van de gegevensbeheerder of haar persoonsgegevens worden verwerkt. Als er gegevens over een persoon worden verwerkt, heeft hij of zij het recht om deze in te zien en de volgende informatie te verkrijgen: over de doeleinden van de verwerking, categorieën van persoonsgegevens, ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens zijn of zullen worden verstrekt, over de periode van gegevensopslag of over de criteria voor hun bepaling, over het recht om rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van persoonsgegevens van de betrokkene te eisen, en om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
  2. om een kopie van de gegevens te ontvangen (Artikel 15(3) van de AVG) - om een kopie te verkrijgen van de te verwerken gegevens, waarbij de eerste kopie gratis is, en voor volgende kopieën kan de gegevensbeheerder een redelijke vergoeding voortvloeiend uit administratiekosten;
  3. te corrigeren (Artikel 16 van de AVG) - verzoeken om correctie van onjuiste persoonsgegevens die op haar betrekking hebben of om onvolledige gegevens aan te vullen;
  4. om gegevens te verwijderen (artikel 17 van de AVG) - verzoek om haar persoonlijke gegevens te verwijderen als de gegevensbeheerder geen wettelijke basis meer heeft voor hun verwerking of de gegevens niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden;
  5. om de verwerking te beperken (artikel 18 van de AVG) - verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken wanneer:
   1. de betrokkene twijfelt aan de juistheid van de persoonsgegevens - gedurende een periode waarin de gegevensbeheerder de juistheid van de gegevens kan controleren,
   2. de verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen verwijdering en verzoekt om beperking van het gebruik,
   3. De verwerkingsverantwoordelijke heeft deze gegevens niet langer nodig, maar de betrokkene heeft ze nodig om claims vast te stellen, in te dienen of te verdedigen,
   4. de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking - totdat is vastgesteld of de legitieme gronden van de beheerder zwaarder wegen dan de gronden voor het bezwaar van de betrokkene;
  6. om gegevens over te dragen (artikel 20 van de AVG) - om in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat persoonlijke gegevens over haar te ontvangen, die zij aan de gegevensbeheerder heeft verstrekt, en om te verzoeken dat deze gegevens naar een andere beheerder worden verzonden , als de gegevens worden verwerkt op basis van toestemming van de betrokkene of het met hem gesloten contract, en als de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt;
  7. bezwaar maken (artikel 21 van de AVG) - bezwaar maken tegen de verwerking van haar persoonsgegevens voor de legitieme doeleinden van de beheerder, om redenen die verband houden met haar specifieke situatie, waaronder profilering. Vervolgens beoordeelt de gegevensbeheerder het bestaan van geldige, wettelijk gerechtvaardigde gronden voor verwerking, die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkenen, of gronden voor het instellen, nastreven of verdedigen van vorderingen. Indien het belang van de betrokkene volgens de beoordeling zwaarder weegt dan het belang van de beheerder, is de gegevensbeheerder verplicht te stoppen met het verwerken van gegevens voor deze doeleinden;
  8. om de toestemming te allen tijde en zonder opgave van redenen in te trekken, maar de verwerking van persoonsgegevens die is uitgevoerd voordat de toestemming is ingetrokken, blijft rechtmatig. Het intrekken van de toestemming heeft tot gevolg dat de Beheerder stopt met het verwerken van persoonsgegevens voor het doel waarvoor de toestemming is gegeven.
 2. Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, dient de betrokkene contact op te nemen met de gegevensbeheerder via de verstrekte contactgegevens en hem te informeren welk recht en in welke mate hij wil uitoefenen.

7. Voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens

 1. De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in Polen de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, gevestigd in Warschau, ul. Stawki 2, die als volgt te bereiken is:
 2. per post: ul. Stawki 2, 00-193 Warschau;
 3. via de elektronische inbox die beschikbaar is op: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/contact;
 4. Hulplijn: 606-950-0000.

8. Functionaris voor gegevensbescherming

 1. In elk geval kan de betrokkene ook rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de beheerder via e-mail of schriftelijk op het adres van de gegevensbeheerder dat wordt vermeld in sectie 1, punt 2 van dit privacy- en cookiebeleid.

9. Wijzigingen in het privacybeleid

 1. Privacy- en cookiebeleid kan worden aangevuld of bijgewerkt in overeenstemming met de huidige behoeften van de Beheerder om actuele en betrouwbare informatie te verstrekken aan Klanten/Gebruikers.

10. Koekjes

 1. De online winkel vervult de functies van het verkrijgen van informatie over klanten, gebruikers en hun gedrag op de volgende manier:
  1. door informatie die vrijwillig is ingevoerd in formulieren voor doeleinden die voortvloeien uit de functie van een specifiek formulier;
  2. door cookiebestanden op eindapparaten op te slaan (zogenaamde "cookies");
  3. door webserverlogboeken te verzamelen door de hostingprovider van de online winkel (noodzakelijk voor de goede werking van de website).
 2. Cookies zijn IT-gegevens, met name tekstbestanden, die worden opgeslagen op het eindapparaat van de klant / gebruiker en zijn bedoeld voor het gebruik van de website van de online winkel. Cookies bevatten meestal de naam van de website waar ze vandaan komen, hun opslagtijd op het eindapparaat en een uniek nummer.
 3. De online winkel maakt alleen gebruik van cookies nadat de Klant/Winkelgebruiker hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. Toestemming voor het gebruik van alle cookies door de Online Store wordt gegeven door op de knop: "Close" te klikken wanneer het bericht over het gebruik van cookies door de Online Store wordt weergegeven of door dit bericht te sluiten.
 4. Als de klant/gebruiker van de online winkel niet akkoord gaat met het gebruik van cookies door de online winkel, kan hij gebruik maken van de optie: "Ik ga niet akkoord", ook beschikbaar in het bericht over het gebruik van cookies door de Online Store of breng wijzigingen aan in de website met browserinstellingen die hij momenteel gebruikt (dit kan er echter voor zorgen dat de website van de Online Store niet goed werkt).
 5. Om de cookie-instellingen te beheren, selecteert u een webbrowser/systeem uit de lijst en volgt u de instructies: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens uit cookies zijn de legitieme belangen van de gegevensbeheerder, bestaande uit het leveren van diensten van hoge kwaliteit en het waarborgen van de veiligheid van de diensten.
 7. De Online Store gebruikt twee basistypen cookies: "sessie" (sessiecookies) en "permanent" (permanente cookies). Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen tot het uitloggen, het verlaten van de online winkel of het uitschakelen van de software (webbrowser). "Permanente" cookies worden op het eindapparaat van de klant/gebruiker opgeslagen voor de tijd die is gespecificeerd in de parameters van het cookiebestand of totdat ze door de klant/gebruiker worden verwijderd.

Functionele cookies (noodzakelijk)

www.matemundo.nl

monit_token: 365 dagen, cookie
Identyfikuje klienta sklepu.

shop_monit_token: 30 minuten, cookie
Identyfikuje klienta sklepu.

client: 1 dagen, cookie
Identyfikuje zalogowanego klienta / koszyk klienta niezalogowanego.

affiliate: 90 dagen, cookie
Przechowuje informację o identyfikatorze partnera, od którego nastąpiło wejście do sklepu.

ordersDocuments: cookie
Przechowuje informację o statusie wydruku dokumentu.

__idsui: 1095 dagen, cookie
Plik niezbędny do funkcjonowania tzw. lekkiego zalogowania na stronie.

__idsual: 1095 dagen, cookie
Plik niezbędny do funkcjonowania tzw. lekkiego zalogowania na stronie.

__IAI_SRC: 90 dagen, cookie
Przechowuje tylko źródło, z którego nastąpiło wejście na stronę.

login: cookie
Przechowuje informację o tym, czy użytkownik zalogował się na stronie.

CPA: 28 dagen, cookie
Zawiera informacje na temat zmiennych dla programów CPA / CPS, w których udział bierze strona.

__IAIRSABTVARIANT__: 30 dagen, cookie
Identyfikator wariantu dla testu A/B i konfiguracji silnika IdoSell RS.

basket_id: 365 dagen, cookie
Identyfikator koszyka użytkownika strony, nadawany na czas trwającej sesji.

page_counter: 1 dagen, cookie
Licznik odwiedzonych stron.

LANGID: 180 dagen, cookie
Przechowuje informację o języku wybranym przez użytkownika strony.

REGID: 180 dagen, cookie
Przechowuje informację o regionie użytkownika strony.

CURRID: 180 dagen, cookie
Przechowuje informację o walucie wybranej przez użytkownika strony.

__IAIABT__: 30 dagen, cookie
Przechowuje identyfikator testów A/B, na potrzeby testowania i poprawiania funkcjonalności sklepu.

__IAIABTSHOP__: 30 dagen, cookie
Przechowuje identyfikator sklepu biorącego udział w teście A/B.

__IAIABTVARIANT__: 30 dagen, cookie
Przechowuje identyfikator wariantu wylosowanego w ramach trwającego testu A/B.

toplayerwidgetcounter[]: cookie
Przechowuje ilość wyświetleń komunikatu typu pop up.

samedayZipcode: 90 dagen, cookie
Przechowuje informację o kodzie pocztowym użytkownika strony, który jest konieczny do oferowania przesyłki kurierskiej w usłudze SameDay.

applePayAvailability: 30 dagen, cookie
Przechowuje informację o tym, czy dla użytkownika jest dostępna forma płatności ApplePay.

paypalMerchant: 1 dagen, cookie
Identyfikator konta PayPal.

toplayerNextShowTime_: cookie
Przechowuje informację o czasie, w którym ma nastąpić kolejne wyświetlenie komunikatu pop up. 

rabateCode_clicked: 1 dagen, cookie
Przechowuje informację o zamknięciu paska informującego o aktywnym rabacie.

freeeshipping_clicked: 1 dagen, cookie
Przechowuje informację o zamknięciu paska informującego o darmowej dostawie.

redirection: cookie
Przechowuje informację o zamknięciu komunikatu pop-up informującego o sugerowanym języku dla sklepu.

filterHidden: 365 dagen, cookie
Po kliknięciu opcji zwinięcia filtra dla towarów zapisuje informację, który filtr ma być zwinięty po odświeżeniu listy towarów.

toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
Przechowuje informację o zamknięciu komunikatu typu pop-up.

cpa_currency: 60 minuten, cookie
Zawiera informacje na temat waluty dla programów CPA / CPS, w których udział bierze strona.

basket_products_count: cookie
Przechowuje informacje na temat liczby towarów w koszyku.

wishes_products_count: cookie
Przechowuje informacje na temat liczby towarów na liście ulubionych.

remembered_mfa: 365 dagen, cookie
Przechowuje informacje o zapamiętanym użytkowniku na potrzeby uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA)

IAI S.A.

iai_accounts_toplayer: 30 dagen, cookie
Zapewnia poprawne wyświetlanie się komunikatu pop up informującego o usłudze logowania IdoAccounts (https://www.idosell.com/pl/tysiace-gotowych-do-uzycia-funkcji/logowanie-do-sklepu-z-konta-w-innym-serwisie/).

IdoSell

platform_id: cookie
Przechowuje informację o tym, czy strona wyświetlana jest w aplikacji mobilnej.

paypalAvailability_: 1 dagen, cookie
Przechowuje informację o tym, czy dla użytkownika jest dostępna forma płatności PayPal.

ck_cook: 3 dagen, cookie
Przechowuje informację o tym, czy użytkownik strony wyraził zgodę na pliki cookies.

IdoAccounts

accounts_terms: 365 dagen, cookie
Przechowuje informację o tym, czy użytkownik zaakceptował zgodę na skorzystanie z usługi IdoAccounts.

express_checkout_login: 365 dagen, cookie
CookieNameExpressCheckoutLogin

Google

NID: 180 dagen, cookie
Te pliki cookie (NID, ENID) służą do zapamiętywania preferencji użytkownika i innych informacji, takich jak preferowany język, liczba wyników wyświetlanych na stronie wyników wyszukiwania (na przykład 10 lub 20) oraz to, czy użytkownik chce mieć włączony filtr Google SafeSearch. Plik ten również jest konieczny do oferowania usługi płatności Google Pay.

Google reCAPTCHA

_GRECAPTCHA: 1095 dagen, cookie
Ten plik cookie jest ustawiany przez Google reCAPTCHA, który chroni naszą stronę przed zapytaniami spamowymi w formularzach kontaktowych.

PayPal

ts: cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

ts_c: 1095 dagen, cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez PayPal i służy do zapobiegania oszustwom.

x-pp-s: cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

enforce_policy: 365 dagen, cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

tsrce: 3 dagen, cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

l7_az: 60 minuten, cookie
Ten plik cookie jest niezbędny do funkcji logowania PayPal na stronie internetowej.

LANG: 1 dagen, cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

nsid: cookie
Używane w kontekście transakcji na Stronie internetowej. Plik cookie jest wymagany dla bezpiecznych transakcji.


Analytics-cookies

IAI S.A.

__IAI_AC2: 45 dagen, cookie
Identyfikator śledzenia konwersji (Activity Tracking) na potrzeby zbierania historii źródeł poprzedzających złożenie zamówienia, a także źródła, dzięki któremu złożono zamówienie zgodnie z modelem atrybucji last click.

Google Analytics

_ga_: 730 dagen, cookie
Używane przez Google Analytics do zbierania danych o liczbie odwiedzin strony przez użytkownika, a także dat pierwszej i ostatniej wizyty.

_ga: 730 dagen, cookie
Rejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.

_gid: 1 dagen, cookie
Plik cookie _gid rejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.

_gat: 1 dagen, cookie
Używane do dławienia szybkości żądań. Analytics anonimizuje adres IP.

_dc_gtm_UA-#: 730 dagen, cookie
Używany przez Google Tag Manager do kontroli ładowania tagu skryptu Google Analytics. Analytics anonimizuje adres IP.

FPLC: 1200 minuten, cookie
Wersja ciasteczka Non-HttpOnly o nazwie FPLC o wartości hashowanej z wartości FPID.

_gat[_]: 1 minuten, cookie
Używany do dławienia szybkości żądań. Jeśli Google Analytics jest wdrażany za pośrednictwem Google Tag Manager, ten plik cookie będzie miał nazwę _dc_gtm_.

_gat_gtag: 1 minuten, cookie
Używane do analizy nawyków przeglądania przez odwiedzających, przepływu, źródła i innych informacji.

__utma: 730 dagen, cookie
Używane do rozróżniania użytkowników i sesji. Plik cookie jest tworzony w momencie wykonania biblioteki javascript i nie istnieje żaden istniejący plik cookie __utma. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

__utmb: 30 minuten, cookie
Używane do określenia nowych sesji / wizyt. Plik cookie jest tworzony, gdy biblioteka javascript wykonuje się i nie istnieje żaden istniejący plik cookie __utmb. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

__utmc: cookie
Nie używany w ga.js. Ustawione dla interoperacyjności z urchin.js. Historycznie, ten plik cookie działał w połączeniu z plikiem cookie __utmb, aby określić, czy użytkownik był w nowej sesji / wizycie.

__utmt: 10 minuten, cookie
Służy do ograniczenia liczby żądań.

__utmz: 180 dagen, cookie
Przechowuje źródło ruchu lub kampanię, która wyjaśnia, jak użytkownik dotarł do Twojej witryny. Plik cookie jest tworzony podczas wykonywania biblioteki javascript i jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

__utmv: 730 dagen, cookie
Służy do przechowywania danych zmiennych własnych na poziomie odwiedzającego. Ten plik cookie jest tworzony, gdy programista używa metody _setCustomVar ze zmienną niestandardową na poziomie odwiedzającego. Ten plik cookie był również używany dla przestarzałej metody _setVar. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

AMP_TOKEN: 365 dagen, cookie
Zawiera token, który może być użyty do pobrania ID klienta z serwisu AMP Client ID. Inne możliwe wartości wskazują opt-out, inflight request lub błąd pobierania Client ID z serwisu AMP Client ID.

FPID: 730 dagen, cookie
Ten plik cookie domyślnie nosi nazwę FPID (First Party Identifier). Wartość zapisana w FPID zostanie wykorzystana do ustawienia identyfikatora klienta w żądaniu skierowanym do serwerów Google.

_gaexp: 90 dagen, cookie
Używane do określenia włączenia użytkownika do eksperymentu oraz wygaśnięcia eksperymentów, w których użytkownik został włączony.

_opt_awcid: 1 dagen, cookie
Używane dla kampanii zmapowanych na identyfikatory klientów Google Ads.

_opt_awmid: 1 dagen, cookie
Używane dla kampanii zmapowanych do Google Ads Campaign ID.

_opt_awgid: 1 dagen, cookie
Używane dla kampanii zmapowanych do identyfikatorów grup reklam Google Ads

_opt_awkid: 1 dagen, cookie
Używane dla kampanii zmapowanych do identyfikatorów kryteriów Google Ads

_opt_utmc: 1 dagen, cookie
Przechowuje ostatni parametr zapytania utm_campaign.

_opt_expid: 0.2 minuten, cookie
Zapisuje ostatni parametr zapytania utm_campaign.

Google Analytics pixel: 999 dagen, tracking pixel
Piksel mierzy wizyty, kliknięcia i inne zachowania cyfrowe. Dzięki temu pozwala dostosować strategię marketingową.

__utmli: 60 dagen, cookie
Plik cookie jest częścią funkcji Enhanced Link Attribution, która (próbuje) rozróżniać kliknięcia w linki do tego samego miejsca docelowego w analizach stronicowych. Zawiera id (jeśli istnieje) klikniętego linku (lub jego rodzica) do odczytania na następnej stronie, dzięki czemu analizy wewnątrzstronicowe mogą określić, gdzie na stronie znajdował się kliknięty link.

Google Maps

SID: 3650 dagen, cookie
Zawierają cyfrowo podpisane i zaszyfrowane zapisy identyfikatora konta Google użytkownika i ostatniego czasu logowania. Połączenie tych plików cookie (SID, HSID) pozwala Google zablokować wiele rodzajów ataków, takich jak próby kradzieży treści formularzy przesyłanych w usługach Google.


Reclamecookies

Meta (Facebook)

fbsr_: cookie
Zawiera podpisane żądanie dla użytkownika aplikacji Facebook App.

fbss_: 365 dagen, cookie
Sesja współdzielona Facebook.

fbs_: 30 minuten, cookie
Sesja na portalu Facebook.

Meta Pixel: 999 dagen, tracking pixel
Meta Pixel to kawałek kodu, który pozwala mierzyć skuteczność reklamy poprzez zrozumienie działań podejmowanych przez użytkowników strony i pozwala upewnić się, że reklamy sklepu są wyświetlane właściwym osobom.

_fbp: 90 dagen, cookie
Cookie wykorzystywane do profilowania użytkowników oraz jak najdokładniejszemu dopasowywaniu reklamy do profilu użytkownika.

fr: 90 dagen, cookie
Cookie wykorzystywane do profilowania użytkowników oraz jak najdokładniejszemu dopasowywaniu reklamy do profilu użytkownika.

_fbc: 730 dagen, cookie
Ostatnia wizyta w sklepie.

tr: cookie
Cookie wykorzystywane do profilowania użytkowników oraz jak najdokładniejszemu dopasowywaniu reklamy do profilu użytkownika.

sb: 402 dagen, cookie
Ten plik cookie pomaga zidentyfikować i zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, w przypadku gdy ktoś spróbuje uzyskać dostęp do konta na Facebooku bez autoryzacji, na przykład wpisując losowo wybrane hasła. Wykorzystywany jest również do zapisywania informacji, które pozwolą Facebook na odzyskanie konta użytkownika, jeśli zapomni on hasła, lub na dodatkowe uwierzytelnienie, gdy podejrzewa, że ktoś włamał się na jego konto. Zaliczają się do tego np. pliki cookie „sb” oraz „dbln”, dzięki którym możliwe jest bezpieczne zidentyfikowanie przeglądarki użytkownika.

usida: cookie
Zbiera kombinację przeglądarki użytkownika i unikalnego identyfikatora, wykorzystywaną do dopasowania reklam do użytkowników.

wd: 9 dagen, cookie
Ten plik cookie pomaga w kierowaniu ruchem między serwerami i analizowaniu szybkości wczytywania Produktów firmy Meta u różnych użytkowników. Dzięki plikom cookie Meta może również rejestrować proporcje i wymiary ekranu oraz okien użytkownika i wie, czy ma on włączony tryb wysokiego kontrastu, dzięki czemu może prawidłowo prezentować swoje witryny i aplikacje. Może na przykład wykorzystywać pliki „dpr” oraz „wd”, między innymi do zapewniania użytkownikowi optymalnych parametrów ekranu urządzenia.

locale: 9 dagen, cookie
Ten plik cookie zawiera lokalizację ostatnio zalogowanego użytkownika w tej przeglądarce.

datr: 7 dagen, cookie
Celem pliku cookie datr jest identyfikacja przeglądarki internetowej używanej do łączenia się z Facebookiem niezależnie od zalogowanego użytkownika. Ten plik cookie odgrywa kluczową rolę w funkcjach bezpieczeństwa i integralności strony Facebooka.

www.matemundo.nl

RSSID: 180 dagen, cookie
Identyfikator użytkownika IdoSell RS, wykorzystywany na potrzeby wyświetlania dopasowanych rekomendacji produktów na stronie.

__IAIRSUSER__: 60 minuten, cookie
Identyfikator użytkownika IdoSell RS, wykorzystywany na potrzeby wyświetlania dopasowanych rekomendacji produktów na stronie.

Google Analytics

__gads: 395 dagen, cookie
Aby zapewnić dostarczanie reklam lub retargeting.


 1. Cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
  1. statistieken maken die helpen begrijpen hoe klanten/gebruikers van de online winkel websites gebruiken, waardoor hun structuur en inhoud kunnen worden verbeterd;
  2. het onderhouden van de sessie van de klant/gebruiker (na inloggen), waardoor de klant/gebruiker de login en het wachtwoord niet opnieuw hoeft in te voeren op elke subpagina van de online winkel;
  3. het definiëren van het profiel van de klant/gebruiker om productaanbevelingen en bijpassende materialen weer te geven in advertentienetwerken, met name het Google-netwerk.
 2. Software voor het browsen op websites (webbrowser) staat meestal standaard toe dat cookies worden opgeslagen op het eindapparaat van de klant/gebruiker. Klanten/Gebruikers kunnen de instellingen hieromtrent wijzigen. Met de webbrowser kunt u cookies verwijderen. Het is ook mogelijk om cookies automatisch te blokkeren.
 3. Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen van invloed zijn op sommige functionaliteiten die beschikbaar zijn op de websites van de Online Store.
 4. Cookies die op het eindapparaat van de Klant/Gebruiker worden geplaatst, kunnen ook worden gebruikt door adverteerders en partners van de Online Store die samenwerken met de Online Store.
 5. Cookies kunnen door het Google-netwerk worden gebruikt om advertenties weer te geven die zijn afgestemd op de manier waarop de Klant/Gebruiker de Online Store gebruikt. Voor dit doel kunnen ze informatie opslaan over het navigatiepad van de gebruiker of de tijd die op een bepaalde pagina is doorgebracht: https://policies. google.com/technologies /partner-sites.
 6. We raden de klant/gebruiker aan om het privacybeleid van deze bedrijven te lezen om de regels te kennen voor het gebruik van cookies die worden gebruikt in statistieken: privacybeleid van Google Analytics.
 7. In termen van informatie over de voorkeuren van de Klant/Gebruiker verzameld door het advertentienetwerk van Google, kan de Klant/Gebruiker informatie die voortkomt uit cookies bekijken en bewerken met behulp van de tool: https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Op de website van de Online Store staan plug-ins die gegevens van Klanten/Gebruikers kunnen overdragen aan Beheerders, zoals:

  Google Maps, Google Analytics, Google Ads, PayPal, Google reCAPTCHA, IdoAccounts, IdoSell, IAI S.A., Google

  .
 9. Om de overeenkomst voor verkoop op afstand correct uit te voeren, kan de gegevensbeheerder de gegevens van klanten/gebruikers delen met koeriersentiteiten. De momenteel beschikbare leveringsmethoden in de Online Store zijn beschikbaar op: https://www.matemundo.nl/dut-delivery.html.
 10. Om de overeenkomst voor verkoop op afstand correct uit te voeren, kan de beheerder gegevens van klanten/gebruikers verstrekken aan online betalingssystemen. Momenteel beschikbare betalingsmethoden in de vorm van vooruitbetalingen in de Online Store zijn beschikbaar op: https://www.matemundo.nl/dut-payments.html.

11. Nieuwsbrief

 1. De klant kan ermee instemmen om commerciële informatie langs elektronische weg te ontvangen door de juiste optie te selecteren op het registratieformulier of later op het juiste tabblad. Als een dergelijke toestemming wordt gegeven, ontvangt de klant / gebruiker informatie (nieuwsbrief) van de online winkel op het door hem opgegeven e-mailadres, evenals andere commerciële informatie die door de verkoper is verzonden.
 2. De klant kan zich op elk moment zelf afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief door het betreffende vakje op zijn accountpagina uit te vinken of door naar het formulier https://www.matemundo.nl/newsletter.php door te klikken op de juiste link in de inhoud van elke nieuwsbrief of via de klantenservice.

12. Rekening

 1. De Klant/Gebruiker mag geen inhoud in de Online Store plaatsen of de Verkoper voorzien van inhoud, inclusief meningen en andere gegevens van onrechtmatige aard.
 2. De Klant/Gebruiker krijgt na registratie toegang tot het Account.
 3. Als onderdeel van de registratie geeft de Klant / Gebruiker het accounttype of geslacht, voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, NIP, gegevens voor afgifte van het verkoopdocument, verzendgegevens, e-mailadres en kiest een wachtwoord. De Klant/Gebruiker zorgt ervoor dat de door hem/haar in het registratieformulier verstrekte gegevens waarheidsgetrouw zijn. Registratie vereist het zorgvuldig lezen van het Reglement en het aangeven op het registratieformulier dat de Klant/Gebruiker het Reglement heeft gelezen en alle bepalingen ervan volledig accepteert.
 4. Op het moment van het verlenen van toegang aan de Klant/Gebruiker tot het Account, komt tussen Verkoper en Klant een overeenkomst tot het langs elektronische weg verlenen van diensten met betrekking tot het Account voor onbepaalde tijd tot stand. De consument kan dit contract herroepen onder de voorwaarden die in het Reglement zijn vermeld.
 5. Accountregistratie op een van de websites van de Online Store betekent tegelijkertijd registratie die toegang geeft tot andere websites waar de Online Store beschikbaar is.
 6. De klant/gebruiker kan het contract voor de levering van elektronische diensten te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen door de verkoper hiervan per e-mail of schriftelijk op de hoogte te stellen op het adres van de gegevensbeheerder dat wordt vermeld in sectie 1, punt 2 van deze privacyverklaring en cookies Beleid.
 7. De Verkoper heeft het recht om het contract voor de levering van diensten met betrekking tot het Account te beëindigen in geval van stopzetting van de levering of overdracht van de Online Winkel-service aan een derde partij, schending door de Klant/Gebruiker van de wet of bepalingen van de Regelgeving, alsmede bij inactiviteit van de Klant/Gebruiker gedurende een periode van 6 maanden. Het contract wordt beëindigd met een opzegtermijn van zeven dagen. De Verkoper kan bepalen dat voor herregistratie van het Account de toestemming van de Verkoper vereist is.
Deel uw commentaar
pixel